imatge catàleg cultivar offset

Offset

La impressió offset o ófset (de l'anglès:offset printing) és un mètode d'impressió (reproducció de documents i imatges sobre diferents suports), que consisteix en aplicar una tinta, generalment oliosa, sobre una planxa metàl·lica, composta generalment d'un aliatge d'alumini. Constitueix un procés similar al de la litografia .

El desenvolupament de la impremta ófset es va donar a través de dos inventors, en diferents llocs del món: En 1875, per l'anglès Robert Barclay, qui va desenvolupar una versió per a impressió en metalls (estany), en 1903 pel nord-americà Ira Washington Rubel per a la impressió sobre paper.

El principi de funcionament és similar al de la litografia: La planxa es mulla amb aigua o una solució polar perquè repel·leixi la tinta a les zones de no imatge (zona hidrófila), perquè la resta de la planxa prengui la tinta a les zones on hi ha un compost hidròfob o apolar (també conegut com oleófil) amb la forma del motiu a imprimir prèviament gravat en la planxa, sigui per mètodes manuals o per fotogravat; la diferència amb la litografia tradicional és que la imatge o el text es transfereix a la superfície a imprimir no de forma directa, sinó a través d'un cilindre cobert en la seva superfície per un material flexible (mantilla), generalment de cautxú o silicona, que rep la imatge per transferir-la, per pressió, a la superfície impresa, generalment paper.

És precisament aquesta característica la que confereix una qualitat excepcional a aquest tipus d'impressió, ja que el recobriment de cautxú del corró d'impressió és capaç d'impregnar, amb la tinta que porta adherida, superfícies amb textures irregulars o rugoses. Tot això a causa de les propietats elàstiques del cautxú, que no presenten els corrons metàl·lics.